Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
NynkeOntwerpt
Oudeweg 28
8316 AC Marknesse

0615425023
www.nynkeontwerpt.nl
info@nynkeontwerpt.nl               

KvKnr.: 62810170

Over mijn privacybeleid
NynkeOntwerpt geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van NynkeOntwerpt. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens je door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens opslaan en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je heeft met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met mij, je vindt de contactgegevens bovenaan mijn privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Apple mail
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Apple mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Apple mail heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al het emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan je bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Social Media Kanalen
NynkeOntwerptmaakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: FacebookLinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt NynkeOntwerpt gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Cladministratie
Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van cladministratie. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cladministratie is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Cladministratie gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan NynkeOntwerpt op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen zich te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijncontactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordtingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheidkan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling vandatabestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ofin opdracht van NynkeOntwerpt. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken inafwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën vangegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van meningdat dit wel zo is, neem dan contact op met mijn contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens metbetrekking tot je verwerken, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

© 2020 - 2023 NynkeOntwerpt-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel